മദ്‌റസാ അoഗീകാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷ

പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ

* ചലാൻ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് പണം അടച്ച ശേഷം ചലാൻ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുക